Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.kramgoch.pl jest prowadzony przez Firma Handlowo-Usługowa “Goch” Grzegorz Zabrocki z siedzibą w Niedarzyno 1B 77-141 Borzytuchom NIP 8421746362 Regon 360394796 ; zwane dalej Sprzedawcą.
 2. Informacje na temat towarów sprzedawanych przez sklep za pośrednictwem sieci internet są podane na stronie www.kramgoch.pl.
 3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Szczegółowe informacje dot.kosztów dostawy są podane w zakładce Realizacja Zamówień. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.kramgoch.pl bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.kramgoch.pl na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia, telefonicznie: +48 530731116, lub poprzez e-mail: gochreko@gmail.com
  Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia/Potwierdzenie transakcji.
  Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku zamówień płatnych za zaliczeniem pocztowym – najpóźniej następnego dnia po złożeniu zamówienia;
  b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – najpóźniej następnego dnia po odnotowaniu wpływu pieniędzy na konto Wydawnictwa w PKO Bank Polski 87 1020 4708 0000 7102 0080 5507.
 5. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone zamówienie do momentu wysłania przesyłki.
  Zmian można dokonać telefonicznie +48 530731116 lub e-mailem pod adresem gochreko@gmail.com.
 6. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Szczegóły dotyczące sposobu i kosztów dostawy znajdują się w zakładce Realizacja Zamówień.
 7. Reklamacje: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. W przypadku dostawy niekompletnej, towaru z wadami technicznymi (np.błędy drukarskie), bądź uszkodzonego (np. podczas transportu) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane listem – na adres Sprzedawcy, pocztą elektroniczną – na adres www.kramgoch.pl. lub telefonicznie: +48 530731116 . W zgłoszeniu należy podać nr zamówienia (ew.nr dowodu zakupu: paragon lub faktura) oraz opisać przedmiot reklamacji. Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną Klientowi zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Towar uszkodzony czy wadliwy zostanie wymieniony na pełnowartościowy(wysłany Klientowi na koszt Sprzedawcy), a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru. Sprzedawca uprzejmie prosi Sz.Klientów o sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności doręczyciela (np.pracownika Poczty), w tym zażądania sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody umożliwi Sprzedawcy dochodzenia swoich praw u dostawcy usługi spedycyjnej. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują Mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmii – na podstawie obowiązującego prawa.
 8. Zwroty/Prawo odstąpienia od umowy:
  Zgodnie z Ustawą z dn.30.05.2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru/odstąpić od umowy/ bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. Aby skorzystać z tego prawa Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru na adres Sprzedawcy) Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie: w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Postanowienia końcowe:
  9.1. Dla Klientów nie będących konsumentami (podmiotów nabywających towar do dalszej odsprzedaży) warunki transakcji są ustalane indywidualnie.
  9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30.05. 2014 roku o prawach konsumenta . Spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna-sprzedaży, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X